Regulamin Sklepu Internetowego

 

 

Informacja o Firmie:

 

Sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.slawinstal.pl prowadzony jest przez Sławomira Okoń, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SŁAW-INSTAL" SŁAWOMIR OKOŃ, 84-100 Puck, przy ul. I Armii Wojska Polskiego 23,wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 5871204725, REGON 192676843, e-mail: slaw.instal@interia.pl, tel. +48 58 673 44 73 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora)

 

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://sklep.slawinstal.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1.    Dział Obsługi: dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego, znajduje się w 84-100 Puck, przy ul. I  Armii Wojska Polskiego 23, sklep@slawinstal.pl  Tel. +48 58 673 44 73;
 2.    Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego;
 3.    Konto: strona w Sklepie Internetowym, na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;
 4.    Produkty: usługi i towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem; 
 5.    Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
 6.    Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez P.H.U Sław-Instal, działający pod adresem http://sklep.slawinstal.pl
 7.    Sklep Stacjonarny: sklep P.H.U. SŁAW-INSTAL, który znajduje się w Pucku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 23;  
 8.    Ustawa o prawach konsumenta: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

II. Postanowienia ogólne

 1.    Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2.    P.H.U. Sław-Instal świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
 3.    umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego,
 4.    udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz Sklepie Stacjonarnym,
 5.     umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów Sklepu Internetowego oraz Sklepu Stacjonarnego,
 6.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących (lub nowszych) wymagań technicznych:
 7.    zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,
 8.    minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.
 9.    Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.slawinstal.pl na której umieszony jest regulamin.
 10.    Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie http://sklep.slawinstal.pl przy użyciu stosownego formularza, podczas rejestracji przed złożeniem pierwszego zamówienia.
 11.    Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 12.    Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Działu Obsługi. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. P.H.U. SŁAW-INSTAL  zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową można składać w trybie wskazanym w punkcie VI Regulaminu. 

 

III. Polityka prywatności ochrona danych osobowych

 

 1.      Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych osobowych jest Sławomir Okoń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SŁAW-INSTAL" SŁAWOMIR OKOŃ. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj). Administrator przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane firmie kurierskiej w celu dostawy produktu do Klienta. 
 2.      Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże bez ich podania zawarcie umowy z PHU SŁAW-INSTAL jest niemożliwe. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia-jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.) oraz z Dyrektywą 95/46/WE. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

IV. Sprzedaż

 

 1.      P.H.U.SŁAW-INSTAL prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet Do zawarcia umowy sprzedaży konieczna jest uprzednia rejestracja Klienta na stronie Sklepu oraz utworzenie przez Klienta indywidualnego konta, za pośrednictwem którego Klient będzie składać zamówienia.    
 2.      Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez P.H.U. SŁAW-INSTAL na zasadach opisanych poniżej.  
 3.      Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów na końcu zamówienia.
 4.      Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu przez Sklep zamówienia do realizacji. 
 5.      Zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów: (1) wybór produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Sklep i przyjęcia zamówienia do realizacji, (4) płatność.
 6.      W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia P.H.U. SŁAW-INSTAL podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.   
 7.      Płatności w sklepie internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”) lub przelewem bankowym. W niektórych przypadkach (np. w odniesieniu do towarów nietypowych) może być wymagana uprzednia przedpłata.
 8.      Tytuł wpłaty powinien zawierać numer zamówienia.
 9.      Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty, chyba że możliwe jest skorzystanie z opcji płatności za pobraniem. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.
 10.    Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta sklepu internetowego dzwoniąc do Działu Obsługi na wskazany numer telefonu (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi.
 11.    P.H.U. SŁAW-INSTAL może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
 12.    Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, P.H.U SŁAW-INSTAL nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.
 13.    Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

 

V. Dostawa i Czas Realizacji

 

 1.    Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2.    Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych (dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 3.    W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia.
 4.    W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego lub przelewem termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.
 5.    Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem własnym P.H.U. SŁAW-INSTAL lub przesyłką kurierską.
 6.    Przesyłki, które nie są dostarczane na paletach i których waga paczki nie przekracza 30 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki należy odebrać z samochodu kurierskiego, który dostarczy przesyłkę pod budynek wskazany w adresie dostawy.
 7.    Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty dostawy są wskazane w koszyku zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 8.    Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.
 9.    P.H.U. SŁAW-INSTAL nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

VI. Warunki reklamacji

 

 1.      P.H.U. SŁAW-INSTAL jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.

P.H.U. SŁAW-INSTAL odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

 1.      P.H.U. SŁAW-INSTAL w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 2.      W celu rozpatrzenia reklamacji przez P.H.U. SŁAW-INSTAL Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do P.H.U. SŁAW-INSTAL i opisem reklamacji.

Reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy przesłać odesłać na adres działu obsługi klienta P.H.U. SŁAW-INSTAL.

 1.      W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta P.H.U. SŁAW-INSTAL niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny P.H.U. SŁAW-INSTAL zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2.      Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność P.H.U. SŁAW-INSTAL z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił P.H.U. SŁAW-INSTAL za nabycie tego produktu.
 3.      Klient ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą- bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;

b)      Organizacje konsumenckie - Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;

c)       Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta

 

 1.      Za konsumenta zgodnie z art. 22 1 kodeksu cywilnego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2.      Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1)     dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a)     obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b)     polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2)     dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 1.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.     P.H.U. SŁAW-INSTAL ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. P.H.U. SŁAW-INSTAL dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli P.H.U. SŁAW-INSTAL nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez P.H.U. SŁAW-INSTAL, P.H.U. SŁAW-INSTAL nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1.      Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz P.H.U. SŁAW-INSTAL lub przekazać ją osobie upoważnionej przez P.H.U. SŁAW-INSTAL do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że P.H.U. SŁAW-INSTAL zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania termin wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrot powinien nastąpić na adres P.H.U. SŁAW-INSTAL.
 2.      Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. za pośrednictwem poczty, kuriera lub w inny wybrany przez konsumenta sposób), chyba że P.H.U. SŁAW-INSTAL zgodził się je ponieść.

9.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia …………………. r.